Regulamin

Regulamin imprezy
„Bieg o Wschodzie Słońca – Golub-Dobrzyń 2024”
Bieg z cyklu Grand Prix Ziemi Chełmińskiej

I CELE IMPREZY.

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja walorów architektonicznych i krajobrazowych Golubia-Dobrzynia.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Golubia-Dobrzynia.

II Organizator imprezy.

 1. Organizatorem imprezy „Bieg o Wschodzie Słońca – Golub-Dobrzyń 2024” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu oraz Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń.

III Termin i miejsce imprezy.

 1. Data: 16 czerwca 2024 rok (niedziela)
 2. Godzina startu 4:16
 3. Miejsce: Zamek Golub-Dobrzyń
 4. Dystans: 12 km
 5. Trasa zostanie zaprezentowana na stronie biegowschodzieslonca.pl . nie później niż 10 dni przed imprezą.

IV Limit czasu.

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu: 2h
 2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu dwóch godzin od startu startera, zobowiązani są przerwania biegu i zejścia z trasy.

V Pomiar czasu.

 1. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów chip, który będzie na numerze startowym lub dostosowany do umieszczenia pomiędzy sznurówkami obuwia.

VI Punkty odżywcze.

 1. Punkty odżywcze na trasie zlokalizowane będą na ok 6 km trasy i mecie. Zaopatrzone będą w wodę, a także w zależności od wsparcia sponsorów w inne artykuły spożywcze. W zależności od warunków atmosferycznych Organizator przewiduje możliwość rozmieszczenia dodatkowych punktów z wodą lub kurtynę wodną.

VII Uczestnictwo.

 1. W „Biegu o Wschodzie Słońca – Golub-Dobrzyń 2024” prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej w dniu 16 czerwca 2024 ukończą 16 lat. Osoby, które do dnia 16 czerwca 2024 nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Lokalizacja oraz godziny pracy Biura Zawodów opublikowane zostaną w późniejszym terminie – nie później niż tydzień przed imprezą.
 3. W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymają pakiety startowe zawierające m. in. Numer startowy, chip, agrafki, pamiątki z brandingiem biegu i w zależności od wsparcia sponsorów inne przedmioty z brandingiem biegu lub sponsorów.
 4. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią konieczne będzie okazanie ksera dokumentu tożsamości i pisemnego upoważnienia tej osoby. Wzór upoważnienia zostanie opublikowany na stronie www.biegowschodzieslonca.pl Nie później niż tydzień przed rozpoczęciem imprezy.
 5. Do odbioru pakietu startowego nie jest wymagane okazanie zaświadczenia lekarskiego.
 6. Decyzja lekarzy i ratowników medycznych dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 8. Nieodebrane pakiety startowe w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

VIII Zgłoszenia.

 1. Zgłoszenia do biegu dokonywane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie STS-timing.pl
 2. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 10 czerwca 2024 o godzinie 20:00.
 3. Po 10 czerwca 2024 zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 15 czerwca w godzinach od 17.00 – 21.00 ( limit 30 zawodników – jeżeli nie zostanie wyczerpany podczas zapisów on-line).
 4. 16 czerwca możliwość tylko odbioru pakietów startowych (brak możliwości rejestracji).
 5. Sztafety
  Rejestracji sztafety dokonuje kapitan oraz wnosi opłatę startową za wszystkich uczestników sztafety zgodny z wysokością wpisowego określoną w punkcie XI Opłaty.
  Rejestracja sztafet możliwa tylko drogą elektroniczną do 10 czerwca 2024 r.
 6. Limit uczestników to 300 osób.

IX Klasyfikacje

W Biegu o Wschodzie Słońca – Golub-Dobrzyń 2024 prowadzone będą następujące klasyfikacje.

 1. Open mężczyzn
 2. Open Kobiet
 3. Wiekowe (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3)
 • 16-29 lat
 • 30-39 lat
 • 40-49 lat
 • 50-59 lat
 • 60-69 lat
 • 70 lat i więcej
 1. Sztafety
  W biegu istnieje możliwość zgłoszenia sztafety. Liczba zawodników w sztafecie to cztery osoby (bez względu na płeć  oraz bez podziału na kategorie wiekowe). Strefy zmian zostaną wyznaczone na 3, 6, 9 km.

Mistrzostwa Golubia-Dobrzynia (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3)

Klasyfikacje dodatkowe nie dublują się z klasyfikacją generalną, tylko klasyfikacja Mistrzostw Golubia-Dobrzynia dubluje się.

X Nagrody i wyniki.

 1. Każdy zawodnik, który ukończy „Bieg o Wschodzie Słońca – Golub-Dobrzyń 2024” otrzyma na mecie pamiątkowy medal i butelkę wody.
 2. Zdobywcy miejsc 1-3 w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają pamiątkowe statuetki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 4. Sztafety zdobywające miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe statuetki.

XI Opłaty.

 1. Wysokość wpisowego na „Bieg o Wschodzie Słońca – Golub-Dobrzyń 2024”:
 • Pierwsze 100 pakietów: 99 zł (koszulka gratis)
 • Od 101 do 200 pakietów: 99 zł (możliwość zakupu koszulki z dopłatą – 20 zł)
 • Od 201 do 300 pakietów: 99 zł (możliwość zakupu koszulki z dopłatą – 30 zł)

 

Zamówienie koszulki możliwe do 12 maja 2024 r.

 

 1. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej.
 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 3. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

XII Depozyt i szatnie.

Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy zawodnika. Worek można odebrać tylko na podstawie okazanego numeru startowego. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń.
 2. W sprawie danych osobowych można się kontaktować: – z Administratorem, tel.  56 682 14 70, e-mail – osir@golub-dobrzyn.pl, – z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail  – iod.osir@golub-dobrzyn.pl
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie: a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia „Bieg o Wschodzie Słońca Golub-Dobrzyń 2024″, przyjmowania wpłat, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, kontaktu w związku z wydarzeniem, opublikowania listy uczestników oraz ich wyników (dane w zakresie imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, klub, drużyna, kategoria wiekowa, team, płeć, wynik) na stronie internetowej www.biegowschodzieslonca.pl ., a także rozpowszechnianie wizerunku (w formie fotografii lub zapisu wideo, także przez Współorganizatora biegu) w materiałach promocyjnych i na stronach internetowych – w celu organizacji i promocji wydarzenia – do czasu ustania celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody, b) przepisów podatkowych i dot. archiwizacji – w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w szczególności w związku z udokumentowaniem wpłaty opłaty startowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wymagany przez przepisy prawa, c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe  na podstawie umowy powierzenia powierzamy firmie zajmującej się przyjmowaniem i obsługą zapisów.
 5. Ma Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych lub usunięcia danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość; nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – gdy dane przetwarzamy na podstawie zgody,
  • skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 6. Podanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest wymogiem ustawowym. Podanie danych – w zakresie w jakim przetwarzane będą na podstawie zgody – jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody uniemożliwi Tobie start w zawodach, a nam realizację celu przetwarzania danych.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień Regulaminu, a także do przesunięcia terminu biegu, zorganizowania biegu w innej formule – w tym wirtualnej – odwołania biegu lub jego przerwania w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej.
 2. Przed wejściem do Biura Zawodów, strefy startowej oraz w strefie mety Uczestnik zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa. W czasie biegu nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa.
 3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 4. Przebywanie na trasach biegu „Bieg o Wschodzie Słońca – Golub-Dobrzyń 2024” bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
 5. Podstawowa opieka lekarska zostanie zapewniona. Decyzje zespołu medycznego dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 7.  Ze względów bezpieczeństwa zabrania się:
  a) wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników;
  b) uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz (nie dotyczy maseczki ochronnej) i uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika;
  c) startu ze zwierzętami innymi niż pies przewodnik; pies powinien być na smyczy lub uprzęży i mieć założony kaganiec.
 8. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 16 czerwca 2024 roku do godz. 15:00 na adres mailowy osir@golub-dobrzyn.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 18 czerwca 2024 roku.
 9. „Bieg o Wschodzie Słońca – Golub-Dobrzyń 2024” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych za medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 10. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Biegu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Biegu jest zabroniona.
 11. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom Biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w Biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o Biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy „Bieg o Wschodzie Słońca – Golub-Dobrzyń 2024”. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.